Ngày nghỉ lễ Tết có được tính lương không?

Sau đây là quy định của pháp luật về việc tính lương vào ngày nghỉ lễ, Tết. Giải đáp cho câu hỏi: Ngày nghỉ lễ Tết có được tính lương không?

Câu trả lời là: Tại Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 quy định về những ngày nghỉ lễ, tết thì những ngày nghỉ lễ, tết sau đây người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương:

- Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch)

- Tết Âm lịch 05 ngày

- Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch)

- Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch)

- Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch)

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch)

 Nếu những ngày nghỉ theo quy định kể trên trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Căn cứ vào quy định của pháp luật Lao động 2012 thì khi người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ thì được hưởng ít nhất bằng 300% lương chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Như vậy, có thể hiểu rằng ngoài lương ngày nghỉ lễ được hưởng như bình thường thì người lao động còn được hưởng một khoản trợ cấp bằng 300% lương ngày.